1969 European Promo

1969 European Promo
in Promo
Photo